Sklep SEO - link building

 

​​​​Zapis do biuletynu

 
Pakiet polecane do pierwszego linkowania

Pakiet 100 Presell
Marka: SiteSEO
Kod produktu: Presell 100
Dostępność: W magazynie

Cena: 25 zł

Ilość:

Do koszyka

W ramach pakietu dodamy 100 wpisów presell do przygotowanej bazy mieszanej bedącej połączeniem presell pages publicznych oraz prywatnych. Każdy z opublikowanych wpisów będzie linkował do państwa strony internetowej na określone w zamówieniu słowa kluczowe. Nasza oferta umożliwia pozyskanie aż 300 wartościowych odnośników z treści tematycznie powiązanej z linkowaną stroną.

Podając 3 adresy (np. jeden do strony głównej i dwa do podstron) z publikacji otrzymasz aż 300 linków do swojej strony internetowej.

Zalety prezentowanej oferty:
- wykorzystanie bazy prywatnych presell pages
- tekst bazowy pisany od podstaw przez copywritera
- synonimizacja przygotowanych treści
- obecność odnośników w tematycznie powiązanych wpisach

Kupując usługę otrzymujesz:
- napiszemy 1 tekst powiązany tematycznie z wybranymi słowami kluczowymi (ok. 2000 znaków)
- w artykule dodamy od 1 do 3 linków (1 w przypadku podania strony głównej, 2 w przypadku podania strony głównej i podstrony, 3 w przypadku podania strony głównej i dwóch różnych podstron)
- do artykułu dodamy odpowiednie synonimy aby zwiększyć unikalność dodawanych treści
- dodamy 100 wpisów presell
- na koniec prześlemy raport zawierający odnośniki bezpośrednie do publikacji (standardowy czas realizacji 21 dni)

Po zakupie prześlij nam:
- adres strony i/lub podstron, które chcesz linkować
- słowa kluczowe, których pozycję chcesz wzmocnić

Dodatkowe informacje:
- Nie przyjmujemy stron o tematyce hazardowej, pornograficznej lub innej zakazanej przez polskie prawo. Nie realizujemy zleceń dla stron internetowych których pozycjonowanie zabronione jest przez polskie prawo.
- W przypadku pubilkacji do lokalizacji publicznych nie gwarantujemy jak długo będą one aktywne.

Realizacja pakietu

Sklep internetowy prowadzony jest przez:
PageSEO – Miler Sebastian
31-150 Kraków
ul. Św. Filipa 23/6
NIP: 5512494350
REGON: 121476358
 

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Andrychowa został dokonany w dniu 2011.03.07 pod numerem 9797. Numer identyfikacyjny REGON został wydany przez Urząd Statystyczny w Krakowie. Organem który zarejestrował działalność jest Burmistrz Miasta i Gminy Andrychów.
-----------------------------------------
DANE KONTAKTOWE
E-mail: biuro@pageseo.pl
Telefon: +48 608 015 036
-----------------------------------------
OPIS PROCEDURY REKLAMACYJNEJ
Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem biuro@siteseo.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 

Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji usługi zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
 

Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie  elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy lub w formie pisemnej przesłana na adres Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swoje dane kontaktowe oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca  niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.
-----------------------------------------
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
W terminie 14 dni od zawarcia umowy Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności za daną usługę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Usługobiorcę. Konsument nie ponosi kosztów odstąpienia od umowy.
 

Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, na adres e-mail: biuro@siteseo.pl lub składając oświadczenie na piśmie. W przypadku odstąpienia od umowy nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi kosztami dla Kupującego. Sprzedawca, w przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy, niezwłocznie poświadcza zwrot świadczenia.
 

Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i wysłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):
 

PageSEO – Miler Sebastian
31-150 Kraków
ul. Św. Filipa 23/6
 

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych usług].
Data zawarcia umowy to [data]
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]
-----------------------------------------
BRAK MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
- w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
Po realizacji usługi przez przedsiębiorcę prawo odstąpienia od umowy Kupującemu (konsumentowi) nie przysługuje.
-----------------------------------------
MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z POZASĄDOWYCH SPOSÓB ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
-----------------------------------------
PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE
Ceny towarów podane są w (PLN) złotych polskich i zawierają naliczony podatek VAT (są cenami brutto). Jest to koszt ostateczny.
Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Płatność za usługę powinna być zrealizowana do 14 dni od daty dokonania zakupu przez Kupującego.
Serwis akceptuje płatności poprzez przelew bankowy oraz płatności online poprzez serwis Transferuj.pl (automatyczna obsługa płatności). Klient ma możliwość wybrania sposobu płatności w zakładce „Kasa”.
Firma PageSEO – Miler Sebastian wystawia fakturę VAT na zakupioną usługę. Aby otrzymać fakturę VAT należy wypełnić dane firmy wraz z poprawnie podanym numerem NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej).
-----------------------------------------
POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA
Potwierdzenie przyjęcia do realizacji zamówienia zostanie przesłane Usługobiorcy w formie wiadomości e-mail.
-----------------------------------------
RAPORTOWANIE ZAMÓWIENIA
Raporty z realizacji zlecenia dostarczane są poprzez wiadomość e-mail. Klient nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym. Raporty z zamówień dostarczane są w plikach o rozszerzeniu .txt (pliki tekstowe - TXT). Najszybszym i najłatwiejszym sposobem otwarcia plików TXT jest dwukrotne kliknięcie na nich. Ten sposób pozwala inteligencji Windows wybrać odpowiednie oprogramowanie do otwarcia danego pliku TXT. Z racji tego, że usługa raportowana jest poprzez e-mail nie jest ograniczona obszarem dostawy.
-----------------------------------------
CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Czas realizacji zamówień określony jest w opisach usług, może być on jednak modyfikowany i odpowiednio dostosowany zgodnie z ustaleniami z Klientem. Klient ma możliwość ustalenia nowego czasu realizacji usługi uzgadniając go ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktowy dostępny w sklepie, wiadomość e-mail, wiadomość dołączoną do zamówienia lub telefonicznie.
-----------------------------------------
Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad:
Sprzedawca dba o jakość realizowanych usług zakupionych poprzez sklep.siteseo.pl.
Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć usługę zgodną z umową.
-----------------------------------------